CT Rentgenografija

Morita 3DR100 uređaj omogućava analizu svih anatomskih struktura u tri dimenzije. CT snimak dijela ili cjelokupne vilice je naročito važan prilikom postavljanja implantata. Današnja implantologija je nezamisliva bez CT uređaja koji omogućavaju planiranje pozicije i dubine implantacije. Pored implantologije, CT snimci su indicirani:

  • prilikom vađenja umnjaka, naročito u donjoj vilici;
  • kod zubnih impakcija;
  • kod oštećenja viličnog zgloba;
  • kod smetnji i dijagnostike paranazalnih sinusa;

Pored CT rentgenografije, Morita 3DR1000 omogućava snimanje ortopantomograma, telerentgen snimaka i rtg snimka šake. Vaše snimke možete preuzeti u obliku CD ispisa, putem e-maila ili u nekoj drugoj digitalnoj formi.